ان پایتخت، چشم انتظار

درخواست حذف این مطلب
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با مرور نتایج انتخابات سازمان نظام ی ساختمان ساختمان استان تهران و اشاره به جلسه خود با اعضای منتخب، نسبت به آبسترا یون رخ داده در جلسه انتخاب رئیس هیات مدیره تهران اعتراض کرد.
مشاهده متن کامل ان پایتخت، چشم انتظار
آزمون نظام ی برق